BURMESE TRANSLATION - For Those Who Love High Quality Service
My Blog

မူးျပီးေမာင္းႏွင္ျခင္း ႏွင့္ ေလမႈတ္စစ္ေဆးမႈ ပ်က္ကြက္ျခင္း

မူးျပီးေမာင္းႏွင္ျခင္း ႏွင့္ ေလမႈတ္စစ္ေဆးမႈ ပ်က္ကြက္ျခင္း - ဒီ ႏွစ္ခု ကို မရႈတ္ေထြး သင့္ပါ။
 
မူးျပီးေမာင္းႏွင္ျခင္းသည္ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္းစည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ ျပစ္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ျပီး၊ ယာဥ္လမ္းေၾကာင္း အက္ဥပေဒ အရ ေမာင္းႏွင္သူ တစ္ဦးသည္ အကယ္၍ သူ / သူမ သည္ အရက္ေသာက္ ထားျပီး ယာဥ္ တစ္စီးကို ေမာင္းႏွင္လွ်င္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ ပါသည္။ ျပစ္မႈေျမာက္သည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ အရက္အတိုင္း အဆ မွာ ယာဥ္ေမာင္း လိုင္စင္ အမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္ ကြာျခားမႈရွိပါသည္။ အေမာင္းသင္ ႏွင့္ စမ္းသတ္ကာလလိုင္စင္ ကိုင္ ေဆာင္ ထားသူမ်ား သည္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္တြင္ ၄င္းတို႔၏ေသြးေၾကာတြင္း အရက္ပါရွိနဳန္း သံုးည ထက္ေက်ာ္ လြန္လွ်င္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ သည္၊ သာမန္လိုင္စင္ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားအတြက္ နဳန္းမွာ သံုးည ဒသမ ၅ မွ အထက္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ေလမႈတ္စစ္ေဆးမႈပ်က္ကြက္ျခင္း သည္ မူးျပီးေမာင္းႏွင္ျခင္း ႏွင့္ မတူကြာျခားပါသည္။ ေလမႈတ္စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ေနစဥ္ တြင္ သင္သည္ ေလမႈတ္ကိရိယာအတြင္းသို႔ လိုအပ္သည့္ေလ ပမာဏ ရရွိေအာင္ ေလကို မႈတ္သြင္းေပးရသည္။ ဤကိစၥ ေပြလိမ္ သည္၊ သင့္အေနျဖင့္ ေလမႈတ္ကိရိယာအတြင္းသို႔ သင္ထင္သည္ထက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ ေအာင္ လိုအပ္သည့္ေလ ပမာဏ ရရွိရန္ မႈတ္သြင္းေပးရသည္ ထိုမွမဟုတ္လွ်င္ လိုအပ္ သည့္ေလ ပမာဏ မရရွိသည့္အခါ၌ စက္ကိရိယာက သင္၏ အရက္ ပါဝင္နုန္းကို မွန္ကန္စြာ မတိုင္းတာႏိုင္ေတာ့ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ မႈတ္သြင္းေပးေနစဥ္မွာပင္ သင္သည္ ဆက္ မမႈတ္ႏိုင္ ေတာ့ပါ၊ ေလကုန္သြားျပီး ဆက္မႈတ္မည့္အစား အသက္ရႈသြင္းရန္ လိုေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေန တြင္ ရဲအရာရွိက သင့္အား ေလမႈတ္ရန္ ျငင္းဆန္သည့္ျပစ္မႈအရ စြဲဆိုမည္၊ ၄င္းျပစ္မႈမွာ အနည္းဆံုးျပစ္ဒဏ္ ေငြ 700 ေဒၚလာ ႏွင့္ ယာဥ္မေမာင္းႏွင္ရန္တားျမစ္ပိတ္ပင္ခ်က္ အနည္းဆံုး 12 လတာကာလ အတြက္ က်ခံရ မည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ရဲအရာရွိ၏ညြန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေလမႈတ္ သြင္းႏိုင္ျပီး လိုအပ္သည့္ေလ ပမာဏကိုရရွိလွ်င္ ျပစ္ဒဏ္ မွာ၊ အရက္ပါဝင္နဳန္း 0.05 – 0.08 ရွိသည့္ကိစၥတြင္ ေငြဒဏ္ 700 ေဒၚလာအထိ ႏွင့္ ယာဥ္မေမာင္းရတားျမစ္ခ်က္ မပါဝင္ ဘဲျဖစ္သည္၊ ေလမႈတ္ရန္ျငင္းဆန္သည့္ျပစ္ဒဏ္ ထက္မ်ားစြာ ေလွ်ာ့ေပါ့ပါသည္။
 
ဤျပႆနာသည္ သမရိုးက်အားျဖင့္ အဂၤလိပ္စကား မေျပာတတ္ေသာ၊ ေလမႈတ္စစ္ ေဆးသည့္အခါ ရဲအရာရွိ၏ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာႏိုင္ေသာ အသစ္ ေရာက္ လာသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုအခါ ရလဒ္အေျဖမွာ မလြဲမေရွာင္သာ ေလမႈတ္ရန္ျငင္းဆန္သည့္ျပစ္မႈ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဤလူမ်ားသည္ တရားရံုးသို႔သြားျပီး အျပစ္ရွိသည္ ဟု မူးျပီးေမာင္းႏွင္ျခင္း ႏွင့္ ေလမႈတ္စစ္ေဆး ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း တို႔၏ျခားနားခ်က္ကို မသိရွိဘဲ ဝန္ခံၾကသည္။ ၄င္းအစား အမႈအေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ သူတို႔သည္ မူးျပီးေမာင္းႏွင္သည့္ျပစ္မႈ ကိုက်ဴးလြန္သည္ဟု အထင္ ရွိၾက သည္။
 
ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ တစ္ဦးက ေစာဒကတက္သည္မွာ၊ ဤလူမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စကား မေျပာတတ္ပါ၊ ေလမႈတ္စစ္ေဆး ေနစဥ္အတြင္း ရဲအရာရွိ၏ညြန္ၾကားခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာႏိုင္ပါ။ ဤလူမ်ား စကားျပန္၏အကူအညီျဖင့္ ညြန္ၾကားခ်က္မ်ား ကိုနားလည္ ရန္ အတြက္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ရမည္က ရဲအရာရွိ၏ တာဝန္ျဖစ္သည္။ သူတို႔တြင္ စကားျပန္ရရွိ ရန္ အခြင့္အေရး ရွိသည္။ ၾသစေၾတးလ်ားအစိုးရက ဝင္ထြက္ရယူခြင့္ ႏွင့္ သာနာညီမွ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာ ဟုအမည္ေခၚတြင္ ေသာ မူဝါဒေရးရာတစ္ခု ကို အတည္ ျပဳခဲ့ပါသည္၊ ၄င္းက တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ အစိုးရဌာမ်ား၏ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ကို မည္သို႔ေသာ အဟန္႔အတားမွ် မရွိေစဘဲ၊ တန္းတူဝင္ထြက္ရယူခြင့္ ရွိေအာင္ ေသခ်ာ စီမံထားပါသည္။ ဝင္ထြက္ရယူခြင့္ ႏွင့္ သာနာညီမွ်ေရး နည္းဗ်ဴဟာက ေျပာသည္မွာ -
 
·         ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုးသည္ ညီတူညီမွ်ေသာလြယ္ကူမႈျဖင့္ ၄င္းတို႔၏အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဝင္ထြက္ရယူ ႏိုင္သည္၊ ႏွင့္
·         ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ား အားလံုးသည္ ဗဟိုအစိုးရအစီအစဥ္မ်ားမွတဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိသည့္အရင္းအျမစ္မ်ား၏ သာနာညီမွ်ေသာ ေဝဆု ကို လက္္ခံမည္ ျဖစ္သည္။
 
ဝင္ထြက္ရယူခြင့္ သေဘာတရား၏ရည္ညြန္းသည္မွာ အမ်ားျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည့္လူမ်ားအားလံုးသည္ အျခားသူမ်ားနည္းတူ ရယူပိုင္ခြင့္ ခံစားရာတြင္ မညီမမွ်ျဖစ္ေစမည့္  အဟန္႔အတားမ်ား ကို မရင္ဆိုင္သင့္ပါ။ သာနာညီမွ်မႈ က ရည္ညြန္း သည္မွာ အစိုးရ၏ျပဌါန္းခ်က္မ်ားကို ရထိုက္ခြင့္ရွိသည့္သူမ်ားအားလံုးသည္ ညီတူညီမွ် လိုက္ခံရရွိထိုက္သင့္ သည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ မူးျပီးေမာင္းႏွင္ျခင္း ႏွင့္ ေလမႈတ္စစ္ေဆးမႈ ပ်က္ကြက္ျခင္း တို႔ကို မရႈတ္ေထြး သင့္ပါ။ ရပ္ပါဟုေျပာသည့္တိုင္ေအာင္ ေလကိုဆက္တိုက္မႈတ္ေနျခင္းက အေကာင္း ဆံုးေရြးခ်ယ္ရာနည္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အဲဒီေတာ့ ဆက္မႈတ္ျပီးရင္း ဆက္မႈတ္ပါ……..။

2 Comments to မူးျပီးေမာင္းႏွင္ျခင္း ႏွင့္ ေလမႈတ္စစ္ေဆးမႈ ပ်က္ကြက္ျခင္း :

Comments RSS
ubranka do chrztu on Thursday, 26 June 2014 6:00 AM
However, you can also get devices that any mommy ought to automatically have clothes and footwear, plus outfit well before causing your own home or simply separate, take apart finally, the door
Reply to comment


www.resumeplanets.org on Friday, 2 March 2018 8:41 PM
No doubt! It’s not good think, everyone wanted to save and secure us. These kinds of test publish in every city and make save the people life. Good think to share between us. I hope this test make our life easier, Thanks!
Reply to comment

Add a Comment

Your Name:
Email Address: (Required)
Website:
Comment:
Make your text bigger, bold, italic and more with HTML tags. We'll show you how.
Post Comment
RSS

Recent Posts

The Chaos of Direct Translation
The Use of English Question Mark "?" in Burmese Translation
One Prisoner of Conscience is one too many!
Burmese Translation for the word "client"
Story of Thuwanna Tharma
powered by

Website Builder provided by  Vistaprint