BURMESE TRANSLATION - For Those Who Love High Quality Service
My Blog

Pap Smear: ျမန္မာ လို ဘာေခၚပါသနည္း။

Pap Smear: ျမန္မာ လို ဘာေခၚပါသနည္း။
 
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသို႔ အေျခခ်ေျပာင္းေရြ႔လာသည့္ ဒုကၶသည္ ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားသည့္အေၾကာင္း ေနာက္ခံမွ အမ်ဳိးသမီး အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ပက္စမီးယား ဟုေခၚေသာေဝၚဟာရ ကို ဘဝတြင္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ ၾကံဳေတြ႔ရပါ လိမ့္မည္။ ယခင္ကျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနခဲ့စဥ္က ဤေဝၚဟာရ ကို ၾကားဘူးခဲ့ျခင္းမရွိပါ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ပက္စမီးယားကိုစစ္ေဆးခဲသည္၊ စစ္ေဆးမႈ ကိုအမ်ားျပည္သူ အတြက္ မရရွိႏိုင္သည့္အတြက္တို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ကံဆိုးစြာျဖင့္ ပက္စမီးယား ေဝၚဟာရသည္ ျမန္မာေဝၚဟာရ တြင္ လိုက္ဖက္သည့္ဆင္
တ ူရိုးမားေဝၚဟာရ မရွိပါ။ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆိုသူ တစ္ဦး ကြ်န္ုပ္အေနျဖင့္ အံ့ၾသမည့္ သည္မွာ ပက္စမီးယား ကို ျမန္မာလို စီေလွ်ာ္ေအာင္ မည္သို႔ ဘာသာျပန္ဆိုရမည္နည္း။ သီးျခားေဝၚဟာရမရိွသည့္အေလွ်ာက္ ကြ်န္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဝၚဟာရ၏အဓိပၸါယ္ကို ၾကည့္ရႈရ မည္၊ ျပီးလွ်င္ ေဝၚဟာရ၏အသံကိုတိုက္ရိုက္ ျမန္မာလိုေရးခ်မည့္အစား မႈရင္းအဓိပၸါယ္ ႏွင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် တူညီမည့္ ျမန္မာ ေဝၚဟာရကို တည္ထြင္ရမည္ျဖစ္ပါ သည္။
 
ပက္စမီးယား သည္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဘက္စစ္ေဆးျခင္း တစ္ခုျဖစ္ျပီး အမ်ဳိးသမီး သားအိမ္၏ သားအိမ္ေခါင္း တြင္ ကင္ဆာျဖစ္ရန္ အလားအလာရွိသည့္ ကလပ္စည္းဆဲလ္ မ်ား ရွိ မရွိ ကိုရွာေဖြစစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လုပ္နည္းမွာ ရိုးရိုးစဥ္းစဥ္းျဖစ္ျပီး ဘဲႏုတ္သီးကိရိယာတစ္ခုကို မိန္းမအဂၤါဇာတ္တြင္း ထိုးသြင္း ကာ အဂၤါဇာတ္ ကို လိုအပ္သေလာက္ ျဖဲဟျပီး စုတ္တံေသးေသးျဖင့္ သားအိမ္ေခါင္း တစ္ဝွိက္ တြင္ ရွိ အရည္စကို ရယူျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အရည္စနမူနာ ကို ဓါတ္ခြဲခန္းသို႔ ပို႔ျပီး အႏုၾကည့္မွန္ဘီလူးျဖင့္ စစ္ေဆးရပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ား ႏိုင္ငံ တြင္ အမ်ဳိးသမီးတိုင္း သည္ ဤပက္စမီးယား စစ္ေဆးမႈ ကို ၂ ႏွစ္ လွ်င္ တစ္ၾကိမ္ စစ္ေဆးရပါသည္။
 
ထို႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ုပ္အေနျဖင့္ အၾကံျပဳလိုသည္မွာ ပက္စမီးယား ကို ၄င္း၏မူရင္းအဓိပၸါယ္ ႏွင့္ေလွ်ာ္ညီစြာ ျမန္မာလို "သားအိ္မ္ေခါင္းကင္ဆာစစ္ေဆးျခင္း"  ဟု ဘာသာျပန္ဆိုရန္ ျဖစ္ပါသည္။

13 Comments to Pap Smear: ျမန္မာ လို ဘာေခၚပါသနည္း။:

Comments RSS
write my paper on Tuesday, 28 August 2018 8:02 PM
I am very glad that I have come across to your blog because you have shared a one of a kind blog which has all the things in a very pleasant manner. The information you shared here is unique and informative which is very rear to see nowadays. I would have missed the useful information if I didn't find your site. So keep on sharing hope to see more from you.
Reply to comment


best roofing service on Thursday, 28 March 2019 12:04 AM
It is a benefit to make some preparations for the future in addition to adding it is time to be delighted. I have really read this message along with similarly if I can I indicate to recommend you a variety of remarkable elements or guidelines.
Reply to comment


device manager on Saturday, 6 April 2019 9:54 PM
device manager helps us to solve the problem in windows 10 software and hardware issue you must read to know about device manager.
Reply to comment


imvu credit generator on Tuesday, 16 April 2019 4:21 PM
Hello guys this is a nice place and good game this game is very funny the online game so if you want to get the more generate unlimited imvu credits online than visit here
Reply to comment


last minute essay writing service on Thursday, 27 June 2019 8:44 PM
sorry, this there is no text only the boxes are seen in front of me. the Pap smear is a medical pap test that introduces to check cervical cancer in women. the pap smear involves collecting cells from your cervix. Detecting cervical cancer early with a pap smear gives you a greater chance at a cure.
Reply to comment


Robert A. Reyes on Saturday, 29 June 2019 5:49 PM
You can also follow some successful business Leader like Arviv.Arviv is an Entrepreneur & Investor from Canada and President at Will-Power Management Inc FOR MORE DETAILS.
Reply to comment


mcafee activate on Wednesday, 3 July 2019 10:09 PM
It is one of the best sites that I have visited. I hope you will share more quality blog posts thank you.
Reply to comment


Wolfgang on Saturday, 13 July 2019 5:36 PM
Via this message, I acknowledge that your great information in playing with each of the things was very beneficial. I advise this is the crucial location where I uncover concerns I have actually been seeking. You have a sharp yet attractive technique for making up. https://pakistanrealestatecompany.shutterfly.com/
Reply to comment


check here on Wednesday, 21 August 2019 11:14 PM
All things considered, this content I really have been looked out for therefore long. I like this post to finish my errand at interims the teachers, also, as in like manner, it's a comparative subject furthermore to your short article.
Reply to comment


piknu on Thursday, 22 August 2019 5:17 PM
Great article - website favourited. Will be coming back here again and again for more amazing resource coming from an expert like you!
Reply to comment


JasonRodrigues on Tuesday, 3 September 2019 9:15 PM
Good day, I want to tell you about our excellent service, which has been operating for many years and has an excellent reputation, we do an excellent job with any task and essay, if you want fast and high-quality work, please contact Masterpapers. Quality work at the highest level, we guarantee you success. It needs some expert advice to prepare a perfect essay. The essay should be a complete package of all relevant topics. The large word count doesn’t make essay perfect.
Reply to comment


pharmaceutical equipment manufacturer on Thursday, 5 September 2019 4:01 AM
This is a great motivating content.I am fairly much happy with your great work.You put really very information.
Reply to comment


bootcovers on Thursday, 5 September 2019 9:08 AM
This Is Really Great Work. Thank You For Sharing Such A Good And Useful Information Here In The Blog
Reply to comment

Add a Comment

Your Name:
Email Address: (Required)
Website:
Comment:
Make your text bigger, bold, italic and more with HTML tags. We'll show you how.
Post Comment
RSS

Recent Posts

The Chaos of Direct Translation
The Use of English Question Mark "?" in Burmese Translation
One Prisoner of Conscience is one too many!
Burmese Translation for the word "client"
Story of Thuwanna Tharma
powered by

Website Builder provided by  Vistaprint