BURMESE TRANSLATION - For Those Who Love High Quality Service
My Blog

ျမန္မာ လို ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ဟု ေခၚသည္မွာ ေရာဂါ ႏွင့္ ဟတ္စပ္မႈ မရွိပါ။

ျမန္မာ လို ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ဟု ေခၚသည္မွာ ေရာဂါ ႏွင့္ ဟတ္စပ္မႈ မရွိပါ။
 
တစ္ခါတစ္ရံ စကားလံုး ေတြကို ေခၚဆိုရသည္မွာ ၄င္းတို႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္မႈ မရွိသည့္အတြက္ လစ္ဟာျပီး အားနည္းခ်က္ ရွိေနပါသည္။ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ျမန္မာ လို ေခၚေနၾကစကားလံုး ဆီးခ်ဳိေရာဂါ မွာ  ကြ်န္ုပ္၏အျမင္အရ၊ ေရာဂါ၏အေျခအေန ႏွင့္ ေရာင္ျပန္ဟတ္မႈ မရွိပါ။
 
အဂၤလိပ္လို Diabetes ဆိုသည္မွာ ေသြးေၾကာအတြင္း သၾကားဓါတ္ေတြဟာ ရွိသင့္ရွိထိုက္ ္္တာထက္ ျမင့္တက္ေနသည့္ အေျခအေန ကိုဆိုလိုပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ သာမန္နဳန္းထက္ သၾကားဓါတ္ ေသြးေၾကာအတြင္း မ်ား ျပားေနေသာ အေျခအေန ကိုဆိုလိုသည္။ ေသြးေၾကာအတြင္း သၾကားဓါတ္မ်ားျပားေနသည့္အခါတြင္ သၾကားဓါတ္ အခ်ဳိ ႔ ကို ေက်ာက္ကပ္သည္ ဆီးမွတဆင့္ ေသြးေၾကာအတြင္းသၾကားဓါတ္ သိုထားႏိုင္မႈ စံနဳန္း ကိုအေျခခံျပီး အျပင္သို႔ထုတ္ပစ္ လိုက္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆီးတြင္ သၾကားဓါတ္ ပါရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ မရွိေသာ္လည္း ေသြးေၾကာအတြင္း သၾကား ဓါတ္ သိုထားႏိုင္မႈစံနဳန္း နိမ့္ေသာ သူမ်ားတြင္ ဆီး၌ သၾကားဓါတ္ ပါရွိႏိုင္ပါသည္။
 
ျမန္မာလို ကြ်န္ုပ္တို႔ေခၚေနေသာ ဆီးခ်ဳိေရာဂါသည္ ေသြးေၾကာတြင္းသၾကားဓါတ္ ကို ရည္ညြန္းျခင္း လံုဝမရွိဘဲ၊ ဆီးတြင္ သၾကားဓါတ္ ကိုသာလွ်င္ တိုက္ရိုက္ရည္ညြန္း လ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ မ်ားျပားေသာလူမ်ားသည္ ဆီးခ်ဳိေရာ ဂါ၏အျဖစ္မွန္ အေၾကာင္းကို သိရွိျခင္းမရွိဘဲ၊ ဆီးခ်ဳိျပီး ေသြးတြင္းသၾကားဓါတ္ ႏွင့္သက္ဆိုင္မႈ မရွိ သကဲ့သို႔ နားလည္မႈ လြဲမွားၾကပါသည္။
 
အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းမွ အခ်ဳိ႔လူမ်ား မၾကာခန ေျပာဆိုခဲ့သည္မွာ “ ကြ်န္ုပ္မွာ ဆီးခ်ဳိရွိတယ္၊ သို႔ေသာ္လည္း ေသြးခ်ဳိမရွိ ဘူး“၊  “ကြ်န္ုပ္မွာ ေသြးခ်ဳိရွိတယ္၊ သို႔ေသာ္လည္း ဆီးခ်ဳိမရွိဘူး“၊ တို႔ ႏွင့္ မၾကာခန ”ကြ်န္ုပ္မွာ ဆီးခ်ဳိေရာေသြးခ်ဳိေရာ ရွိတယ္“ ဟု ေျပာၾက
ျ ပီး ဆီးခ်ဳိေသာအေၾကာင္းကိုသာလွ်င္ရည္ညြန္းသည့္ ျမန္မာလိုအမည္ေပးထားျခင္း ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔သည္ ေရာဂါ၏အဓိပၸါယ္ ကိုမသိရွိဘဲ၊ ဆီးခ်ဳိ ႏွင့္ ေသြးခ်ဳိ သည္ သီးျခား သတ္သတ္စီ ဟုမွတ္ယူၾကသည္။
 
မၾကာေသးမီက ကြ်န္ုပ္သည္ ေၾကးမုံသတင္းစာ တြင္ျမန္မာလိုေရးထားေသာ ဆီးခ်ဳိ အေၾကာင္းေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ကိုဖတ္ရႈခဲ့ရသည္၊ ၄င္းတြင္ စာေရးသူသည္ အေမွ်ာ္အျမင္ ္ၾကီးစြာျဖင့္ ရႈတ္ေထြးမႈကိုေရွာင္ရွားလိုသည့္အတြက္ ျမန္မာလို အမည္အသစ္ တည္ထြင္ ေပးခဲ့ပါသည္။ စာေရးသူ အားေက်းဇူးတင္ပါသည္။
 
ျမန္မာလိုဆီးခ်ဳိေရာဂါ အသစ္အမည္ေပးထားတာကေတာ့ ဆီးခ်ဳိေသြးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ပါ သည္။

22 Comments to ျမန္မာ လို ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ဟု ေခၚသည္မွာ ေရာဂါ ႏွင့္ ဟတ္စပ္မႈ မရွိပါ။:

Comments RSS
bilal on Friday, 27 July 2018 4:41 PM
vuvu
Reply to comment


essay writer service uk on Saturday, 28 July 2018 7:50 PM
Wow! This is really great news for that you shared a very amazing thing about the music. You launched your music's new CD. I hope people like this and enjoy very much when they listen to your CDs.
Reply to comment


laustan on Saturday, 8 September 2018 8:34 PM
Making a move to deal with various hazard factors enhances your standpoint. Fortunately numerous way of life changes help control various hazard factors. For instance, physical movement can bring down your circulatory strain, help control your glucose level and your weight, and lessen pressure.
Reply to comment


Maria H. Lindemann on Saturday, 15 December 2018 8:04 PM
No one can deny the importance of the new revolution in the field of the scholarships and how efficient they become in the life of millions of students for more information click here
Reply to comment


Blade Runner 2 Jack on Monday, 11 February 2019 6:56 PM
Incredible post. Articles that have significant and savvy remarks are more agreeable, at any rate to me. It’s fascinating to peruse what other individuals thought and how it identifies with them or their customers, as their point of view could help you later on.
Reply to comment


windows 10 backup on Saturday, 6 April 2019 10:01 PM
hey, I have information about Windows 10 visit here and read this article help you create the backup on windows 10 how to do read and Also Other articles give you correct information.
Reply to comment


carpet can protect on Wednesday, 8 May 2019 9:44 PM
A stair carpet can protect steps from day to day foot traffic and prevent slips and falls. People, pets, and dragging heavy items can all take their https://staircarpets.home.blog
Reply to comment


Saratov on Tuesday, 21 May 2019 7:26 PM
This spring I’m taking the leap and purged my old makeup, I’ve gone through the tortuous task of growing my eyebrows out and am planing on taking my hair much much lighter than its ever been, still while complimenting my skin tone.
Reply to comment


buy dissertation online on Monday, 3 June 2019 6:10 AM
I am not able to understand this language. I don't know what is the purpose of this post.
Reply to comment


UK Essay Help on Sunday, 9 June 2019 8:41 PM
Great publication and nice post.
Reply to comment


Geek squad support on Saturday, 22 June 2019 9:40 PM
This is really a great blog.
Reply to comment


pi law attorney on Monday, 24 June 2019 6:05 PM
This is the absolutely very first time I see right here. I placed many satisfying things on your blog site, especially its conversation. From the deals of reviewing your fast evaluations, I think I am not the just one having all the pleasure below! Maintain the amazing.
Reply to comment


Geek squad support on Tuesday, 25 June 2019 4:36 PM
Currently, it looks like an article is the top blogging platform available right now.
Reply to comment


Certus Trading Reviews on Saturday, 29 June 2019 5:47 PM
Certus Trading Reviews will show you strategies that work across multiple asset classes so that you can find high probability trading opportunities in all market conditions trading can be a very rewarding experience, but you must learn the details first.
Reply to comment


air conditioning company on Thursday, 25 July 2019 10:18 PM
I am so happy I situated your blog site, I as a matter of fact located you inadvertently, while I was seeing on google for an included factor, Anyways I am noted below presently as well as additionally similarly would definitely similar to state give thanks.
Reply to comment


Geek squad on Monday, 19 August 2019 10:28 PM
Geek Squad Tech Support provides the best technical help and guidance. Get in touch with extensively trained tech support team for all sort of queries and issues regarding your devices. You can contact Geek Squad round the clock according to your convenience.
Reply to comment


Geek squad on Monday, 19 August 2019 10:28 PM
Get the solutions to all the technical issues with all your electronic appliances at Geek Squad Tech Support. Avail wide no of services, on-site, and over the Internet via remote access and In-store, and also provides 24/7 telephone and emergency on-site support. Reach the experts at Geek Squad Tech Support for removing all technical glitches with your devices
Reply to comment


Geek squad on Monday, 19 August 2019 10:28 PM
Get great assistance on Webroot Geek Squad antivirus software & get your issues resolved anytime. reach for these experts anytime you need their help & get effective help.
Reply to comment


Geek squad on Monday, 19 August 2019 10:29 PM
Get great assistance on Webroot Geek Squad antivirus software & get your issues resolved anytime. reach for these experts anytime you need their help & get effective help.
Reply to comment


automobile lemon law on Monday, 26 August 2019 11:33 PM
That is a valuable blog site web site. What I'm broadcasting is them. You have a decent arrangement of grasping with this inconvenience, in this manner much intrigue. What's more, you recognize basically explicitly only exactly how you can, what's more, make numerous individuals really associated with elements, plainly from your destructive effects.
Reply to comment


www.mywifiext.net on Wednesday, 4 September 2019 4:42 PM
thaks for sharing such an beautiful post really amazed after watching this
Reply to comment


minion89 on Wednesday, 18 September 2019 8:36 PM
Very good blog. The content is of interest to many people including me. I will often visit your blog. fnaf
Reply to comment

Add a Comment

Your Name:
Email Address: (Required)
Website:
Comment:
Make your text bigger, bold, italic and more with HTML tags. We'll show you how.
Post Comment
RSS

Recent Posts

The Chaos of Direct Translation
The Use of English Question Mark "?" in Burmese Translation
One Prisoner of Conscience is one too many!
Burmese Translation for the word "client"
Story of Thuwanna Tharma
powered by

Website Builder provided by  Vistaprint